Những tư duy thay đổi cuộc đời mình

  1. Psychology is 80 percent of success -Method is only 20 percent of success
  2. Big why small how
  3. Quyết định hình thành số phận
  4. Cđ sẽ trả cho bạn thành tựu tương ưng với cái giá bạn trả
  5. High risk high benefit
  6. Lựa chọn hơn cố gắng
  7. Tư duy quyết định lối thoát
Tags:

Trả lời