Phân biệt cách dùng ‘late’ và ‘lately’

Bạn biết không “Late” là tính từ quen thuộc với nhiều người học tiếng Anh, có nghĩa là “muộn”. “Lately” có cấu tạo giống như trạng từ của “late”, nhưng thực tế không phải vậy. Bạn hãy thử đọc hai câu sau: 

– He is often late. (tính từ)

– He often arrives late. (trạng từ)

Dù đóng vai trò tính từ hay trạng từ, từ “late” vẫn được giữ nguyên.

Late dùng như tính từ thường đi sau động từ, thường là be:

                   Ví dụ:  I was late (Tôi bị muộn).

Nhưng có thể đứng trước một số danh từ nói đến các sự kiện không phải người.

Ví dụ: – A late appointment. a late night  (Một cuộc hẹn muộn, một đêm khuya).

          – My late uncle left me some money. (Bác tôi mới qua đời để lại cho tôi một ít tiền.)

Trong khi đó, “lately” là “recently” hay “in the time just before now”, có nghĩa là “gần đây”.

Ví dụ: – We haven’t seen you lately.( Gần đây chúng tôi không gặp bạn).

Have you seen any good films lately/recently? = Have you seen any good films in the last few weeks?

              (Gần đây cậu có xem phim gì hay không?)= (Cậu có xem phim gì hay trong vài tuần trở lại đây không?)   

Bạn hãy thử chọn từ thích hợp cho các câu sau (đáp án ở cuối bài).

1. I woke up late/lately so I missed my train to work.

2. I have been doing a lot of exercise late/lately and it’s helped me lose weight.

3. Late/Lately, I have been going to bed late/lately.

“What have you been doing lately?”. Bạn hãy thử trả lời câu hỏi này để thực hành cách dùng từ “lately”. 

(Đáp án: 1. late, 2. lately, 3. Lately, late)

Nguồn: Tham khảo

zakaban

Tags:

Trả lời