Every day & Everyday chúng giống nhau không?

 Nhiều người tưởng nhầm rằng “Everyday” & “Every day” là hai từ có nghĩa giống hệt nhau. Nhưng điều đó là không đúng  ”Everyday” & ”Every day”  khác nhau ở dạng từ, nghĩa, cách dùng và cả cách phát âm. Mọi người cùng đọc để khắc phục tránh nhầm lẫn nha.

 Bảng phân biệt Everyday & Every day.

Everyday Every day
Dạng từ, cách dùng “Everyday” là một tính từ (adjective). Vì vậy, từ này nằm trước danh từ để miêu tả cho danh từ ấy.     “Every day” là một cụm từ được dùng như trạng từ (adverb). Vì vậy, từ này nằm sau động từ bổ trợ nghĩa cho động từ ấy.
Nghĩa

“Everyday”: ordinary, regular, normal or commonplace: thông thường, lệ thường.

Ví dụ: You should wear an elegant dress for the wedding, not just an everyday  one.            

“Every day”: all of the days or each day over a period of time, very regularly: mỗi ngày (trong một thời kỳ, giai đoạn), rất thường xuyên.

Ví dụ: Low prices, every day! (một cửa hàng treo biển) / You should take a shower every day.

Cách phát âm Everyday /ˈe vrɪdeɪ/: từ này có trọng âm ở đầu, nhấm vào âm /ˈe/.     Every day /e vrɪˈdeɪ/: từ này có trọng âm ở vị trí thứ 3, nhấn vào âm /ˈei/.

Lưu ý: Everyday đồng nghĩa với ordinary (thông thường).

          ex: Susan has an everyday youga class at five pm.

           Every day đồng nghĩa với each day (mỗi ngày).

          ex: Peter studies Russian every day.

Vì vậy, đây là bí quyết nhỏ để sử dụng chính xác “everyday” và “every day”  là dùng từ đồng nghĩa của mỗi từ vào câu bạn muốn diễn đạt. Nếu ”ordinary” hợp lý thì bạn dùng ”everyday”, còn nếu ”each day” hợp lý thì bạn dùng ”every day”.

Ví dụ thực hành:

1. She goes to school_________ .

                   A. everyday                            B. every day

2. Peter has an ____________meeting at ten.

                   A. everyday                           B. every day

3. They’d like to eat popcorn______________ .

                   A.  everyday                          B. every day

4. How often have yo had an _____________ class?

                   A. everyday                            B. every day

5. Jack gets up at six in the morning ___________.

                   A.  everyday                    B. every day

6. Our friends like to have an ____________ get together to talk about neighborhood gossip.

                   A.  everyday                    B. every day

7. She like having an ___________ swim.

                   A.  everyday                    B. every day

8. I’d love o have an __________ massage!

                  A.  everyday                    B. every day

9. Will you be able to pick him up ____________?

                  A.  everyday                    B. every day

10. They eventually decided to meet ___________ until the problem was solved.

                  A.  everyday                    B. every day

 Check đáp áp phía dưới nhé mọi người.

Đáp án : 1_B; 2_A; 3_B; 4_A; 5_B; 6_A; 7_A; 8_ A; 9_A; 10_B.

Edit: zakaban

 

 

Tags:

Trả lời