Thì tương lai đơn + Thì tương lai tiếp diễn

Advertise:

  TOEIC Thì tương lai đơn  + Thì tương lai tiếp diễn – NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TÓM LƯỢC 

 

Trong tiết học này, chúng ta sẽ học về 4 thì cơ bản trong tiếng Anh:

+ Thì tương lai đơn  + Thì tương lai tiếp diễn

+ Thì tương lai hoàn thành

+ Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Luyện tập một số bài tập về các thì này.

 

 1. Simple future tense(thì tương lai đơn): a. Usage(cách dùng):
 2. Diễn tả lời tiên đoán về sự việc sẽ xảy ra trong tương lai(không chắc chắn có thể xảy ra hoặc không xảy ra).

            Ex: I think Mary will get a good job.

      3. Đề cập sự việc sẽ được thực hiện trong tương lai.(chưa có dự định trước khi nói)

             Ex: Marie: I feel very tired.                Marie’s mother: I will take you to the doctor.

 1. Formula(công thức):                                                           
           

Forms

(các thể)

Formula

(công thức)

Using for remain (các ngôi khác) The singular third

(ngôi thứ 3 số ít)

Affirmative

(câu xác định)

will

S +                    + V + O

shall

You will walk. He will walk.
Negative

(câu phủ định)    

will 

S +                      + not + V + O

shall

(will not = won’t/shall not = shan’t)

You will not walk. He will not walk.
Interrogative

(câu nghi vấn)

Will 

 +   S     +  V  +  O?

Shall 

Will you walk? Will he walk?
Negative interrogative

(câu phủ định nghi vấn)

Will 

 + not  +  S      + V + O?

Shall 

Won’t you walk ? Won’t he walk ?

2. Adverbs(các trạng từ cần nhớ):

tomorrow : ngày mai next month             : tháng sau  in the futre : trong tương lai          

next week : tuần sau        next year        : năm sau       in + year        : năm chưa qua         

 

* Notes(chú ý):

 • Không dùng thì tương lai sau các liên từ chỉ thời gian: when, as soon as, before, after, while…..
 • Shall chỉ sử dụng cho ngôi I&We

 

Luyện tập: 1. Chelsea………. next Monday.

 1. wins                        b. will win                  c. would win                 d. is winning
 2. As soon as he……….. a certificate in English, he will apply for a job.
  1. would get   got  c. gets              d. will get
 3. I think the weather…….. nice later.
  1. will be         be    c. is      d. has been
 4. She……… very angry when she knows this.
  1. shall be       has been      c. will have been         d. will be
5. You…….. here for my party, won’t you?
     a. shall be                    b. won’t be

6. I…… here at the end of the month.

c. will be d. are going to be
            a. will leave     b. would leave  7. I hope everything……… fine. c. would have left d. is leaving
     a. is                             b. was c. would be d. will be
 1. A: This place is dirty

B: Oh, I’m sorry. I _________ you another

 1. to bring                   b. bring                       c. will bring                   d. won’t bring
 2. If you take a taxi , you ________ the train
 3. catch                b. will catch                 c. will have caught       d. would catch
 4. ________ until the manager returns
 5. not leave         b. Don’t leave               c. will leave                  d. won’t leave
 6. I _________ until the manager returns
 7. will leave         b. leave                         c. won’t leave               d. not leave

 

(Phần đáp án xem ở VIDEO các em nhớ hihi)  X. Future continuous tense(thì tương lai tiếp diễn):

 1. Usage(cách dùng):
 2. Hành động sẽ đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai.

            Ex: At this time next Sunday we will be learning English.

 1. Một hành động không có dự định trước nhưng xảy ra như một thường lệ.          Ex: We will be singing the national song on Monday morning.
 2. Formula(công thức):                                                                        
Forms

(các thể)

Formula

(công thức)

Using for remain (các ngôi khác) The singular third

(ngôi thứ 3 số ít)

Affirmative

(câu xác định)

will

S +                     + be + V-ing + O

shall

You will be walking. He will be walking.
Negative

(câu phủ định)    

will 

S +                      + not + be + V-ing + O

shall

(will not = won’t/shall not = shan’t)

You will not be walking. He will not be walking.
Interrogative

(câu nghi vấn)

Will 

+ S + be +  V-ing  +  O?

Shall 

Will you be walking? Will he be walking?
Negative interrogative

(câu phủ định nghi vấn)

Will

+ not + S    + be + V-ing + O?

Shall

Won’t you be walking ? Won’t he be walking ?

 

 1. Adverbs(các trạng từ cần nhớ): at this time tomorrow: vào thời gian này ngày mai  at this time next week: vào thời gian này tuần sau

 at this time next month: vào thời gian này tháng sau at this time next year:vào thời gian này năm sau * Notes(chú ý):

Không dùng thì tương lai sau các liên từ chỉ thời gian: when, as soon as, before, after, while…..

Practice:

 1. I’m going on holiday on Saturday. This time next week I……. on a beach in the sea.
  1. will lie         am lying      c. will be lying             d. should be lying
 2. Can I borrow your bike on Monday? I’m sorry, but……….. it.
  1. I’ll be using used            c. use  d. have used  3. At nine this evening, I (watch) the news.
  2. Will watch             B. Will be watching                C. Watch           D. have watched

 

(Phần này dùng ít nên cũng ít ví dụ haizzz)

 

Bài tập thêm:

Put in the correct form of the verb : simple future or future continuous :

 1. A: I don’t feel well enough to go to the station to meet him.

B: I (meet) him for you. But how I (recognize) him ?

A: He’s small and he (wear) a black cap

 1. A: This place is dirty

B: Oh, I’m sorry. I (bring) you another

 1. In a few minutes’ time when the clock trikes six, I (wait) for you here
 2. If you call her at six , she ( probably practise) the piano
 3. If he work hard, he (pass) the entrance exam to the university
 4. If you come at seven, I (work) in my garden
 5. We ( be) pleased if our school win the match
 6. Tomorrow afternoon at this time , we (ply) over Carribean
 7. You ( not forget) to lock up the house before you go out , will you?
 8. Don’t call him at seven o’clock tonight . He (watch) his favourite television programme
 9. I (help) her to look for it until she finds it
 10. It ( probably rain) when you get back tonight
 11. I (stay) here until he answers me
 12. If you come at noon I (have) lunch
 13. If you take a taxi , you (catch) the train
 14. Who (look) after the children when you are away?
 15. The teacher hopes we (pass) our exam
 16. He (wait) for you when you get back tomorrow

 

Đáp án:

 1. A: I don’t feel well enough to go to the station to meet him.

B: I will meet him for you. But how I can/will recognize him ?

A: He’s small and he will be wearing a black cap

 1. A: This plate is dirty

B: Oh, I’m sorry. I will bring you another

 1. In a few minutes’ time when the clock strikes six, I will be waiting for you here
 2. If you call her at six, she will be probably practising the piano
 3. If he work hard, he will pass the entrance exam to the university ( Câu điều kiện loại 1)
 4. If you come at seven, I will be working in my garden
 5. We will be pleased if our school wins the match (Câu điều kiện loại 1)
 6. Tomorrow afternoon at this time, we will be flying over Carribean
 7. You will not forget to lock up the house before you go out, will you? (câu hỏi đuôi)
 8. Don’t call him at seven o’clock tonight. He will be watching his favourite television programme
 9. I will help her to look for it until she finds it
 10. It will probably rain when you get back tonight
 11. I will stay here until he answers me
 12. If you come at noon, I will be having lunch
 13. If you take a taxi, you will catch the train
 14. Who will look after the children when you are away?
 15. The teacher hopes we will pass our exam
 16. He will wait for you when you get back tomorrow

 

 

Gọi điện
SMS
Bản đồ
0973 983 089