Câu điều kiện

BÀI 17 Câu điều kiện (P2)

 1. OTHERWISE: NẾU KHÔNG THÌ (II, III)

My farther pays the fee, otherwise I wouldn’t be here. (II)

Bố tôi đóng học phí cho tôi, nếu không tôi sẽ không ở đây)

= If my father didn’t pay the fee, I wouldn’t be here.

My teacher helped me. Otherwise, I wouldn’t have passed the exam. (III)

 1. Without

If it were not for the sun, life on Earth wouldn’t exit (II).

 • Without the sun, life on Earth wouldn’t exit (II).

If it hadn’t been for his help, I wouldn’t have passed the exam.

 • Without his help, I wouldn’t have passed the exam.
 1. Đảo ngữ của IF IT WEREN’T FOR = WERE IT NOT FOR (II)

Were not for the sun, life on Earth wouldn’t exit (II).

 1. Đảo ngữ của IF HADN’T BEEN FOR + HAD IT NOT BEEN FOR (III)

Had it not been for his help, I wouldn’t have passed the exam.

 1. BUT FOR = WITHOUT

But for the sun, life on Earth wouldn’t exit (II).

But for his help, I wouldn’t have passed the exam.(III)

 1. UNLESS + CLAUSE = IF NOT = TRỪ KHI, NẾU KHÔNG

Don’t call me unless you need help.(I)

 • if you don’t need help, don’t call me.
 1. Provided that/ supposing that = if (I, II)= Nếu như, cho rằng là.

Provided that it is sunny, shall we go out.

 1. As long as/ So long as: miễn là, với điều kiện là

I’ll lend you some money as long as you pay me back by Friday.

 • Tôi sẽ cho bạn bay tiền, với điều kiện là bạn trả tôi trước thứ sáu.
 1. Even If: ngay cả nếu

Even if you give me money, I won’t come to that party.

 • Ngay cả nếu bạn cho tôi tiền, tôi cũng không đi dự bữa tiệc đó đâu.

You must go even if you are ready.

 • Cậu phải đi ngay cả nếu cậu chưa sẵn sàng.
 1. Only If: Chỉ nếu

I will let you go out only if you have finished your homework.

 1. Whether…or not = If…or= liệu… hay không

You must go whether you are ready or not.

 • Cậu phải đi dù cho cậu có sẵn sàng hay chưa.
 1. Wonder if: phân vân liệu…

I wonder if he loves me (or not).

 1. If only = I wish + clause= giá mà
 2. Or/ or else= nếu không thì…

Hurry up! Or/Or else you’ll be late for school.

 • Hurry up! If you don’t hurry, you’ll be late for school.
 1. In case + clause: phòng khi

In case of + Noun: trong trường hợp

Bring umbrella in case it rains

In case of emergency, call 115

 

BÀI TẬP

Bài tập 1: Viết lại các câu sau với từ gợi ý.

 1. I didn’t know that you were in hospital, so I didn’t visit you.

à If

 1. Hurry up or you will be late.

à If

 1. She is very busy, so she can’t help me now.

à If

 1. He didn’t phone me because he didn’t know my phone number.

à If

 1. You’re unfit because you don’t take exercise.

à If

 1. Unless you are careful, you will cut yourself with that knife.

à If

 1. If I have time, I’ll help you.

à Unless

 1. He didn’t study his lessons very carefully, so he gets bad marks now.

à If

 1. Dick often causes accidents because he drives carelessly.

à If

 1. I can’t apply for that job because I don’t know English.

à If

Bài tập 2: Viết lại các câu sau, sử dụng từ trong ngoặc

 1. If you don’t speak loudly, he won’t hear (Unless)
 2. If there were no water, we would die. (Without)
 3. If you don’t hurry, you will be late. (Or)
 4. If it weren’t for your help, I would die. (But for )
 5. I only come if they invite me. (Unless)
 6. His sister sent her money, so he continued to study. (But for )
 7. If it rains, we’ll stay at home. (In case)
 8. Had he died late, he would be a famous musician by now(otherwise )

 

ĐÁP ÁN

Bài tập 1: Viết lại các câu sau với từ gợi ý.

 1. If I had known that you were in hospital, I’d have visited you.
 2. If you don’t hurry up, you’ll be late.
 3. If she weren’t busy, she could help me now.
 4. If he had known my phone number, he would have phoned me.
 5. If you took exercises, you wouldn’t be unfit.
 6. If you are not careful, you’ll cut yourself with that knife.
 7. Unless I have time, I won’t help you.
 8. If he had studied his lessons very carefully, he wouldn’t get bad marks now.
 9. If Dick didn’t drive carelessly, he would not cause accidents.
 10. If I knew English, I could apply for that job.

 

Bài tập 2: Viết lại các câu sau, sử dụng từ trong ngoặc

 1. Unless you speak loudly, he won’t hear.
 2. Without water, we would die.
 3. Hurry up, or you will be late.
 4. But for your help, I would die.
 5. Unless I will come if they don’t invite me.
 6. But for having sent her money, he could continue to study
 7. In case it rain, we’ll stay at home
 8. He died so young; otherwise, he would be a famous musician by now.

 

 

Tags: