bài tập phần collocations toeic p2

Các em làm bài tập này giúp cô
Thời gian làm bài: 20s/1 câu
Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô

Tags:

Trả lời